МК – НИ 036

ПОБАРУВАЧКА НА ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ smile2 strelki d
Дефинициjа
Единици
Клучно прашање за креирање на политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Последна измена:  февруари 26, 2020