МК – НИ 035

ПОБАРУВАЧКА НА ПАТНИЧКИ ТРАНСПОРТ strelki d
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за креирање на политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Законска основа
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Последна измена:  март 16, 2018