Konventat e ratifikuara

http://www.ecolex.org/start.php

ECOLEX është një bazë e të dhënave që siguron informata më gjithëpërfshirëse mbi legjislacionin nga sfera e mjedisit jetësor.

ECOLEX menaxhohetbashkërisht nga FAO, IUCN dhe UNEP.

LEGJISLACIONI HORIZONTAL

 • Konventa mbi vlerësimin e ndikimit ndaj mjedis jetësor në kontekst ndërkufitar (Еspo, shkurt 1991)

  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 44/99)

  http://www.unece.org/env/eia  

 • Marrëveshja shumëpalëshe ndërmjet vendeve të Evropës Juglindore për zbatimin e Konventës mbi vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisit jetësor në kontekst ndërkufitar

  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 157/10) 

  http://www.unece.org/env/eia/subregions/se_europe.html

NATYRA

 • Konventa mbi diversitetin biologjik
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” 54/97)
  www.cbd.int 
 • Protokolli i Kartagjenës mbi biosigurinë ndaj Konventës për diversitetin biologjik
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 40/2005) 
  http://bch.cbd.int/protocol 
 • Konventa për mbrojtjen e vendbanimeve ujore me rëndësi ndërkombëtare për mbrojtjen e zogjve ujorë (Ramsar)
  Dekreti i ratifikimit (Fl. Zyrtare e RSFJ 9/77) 
  http://www.ramsar.org 
 • Konventa për mbrojtjen e llojeve migratore të kafshëve të egra(Bon)
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” 38/99) 
  http://www.cms.int

 

 • Konventa për mbrojtjen e trashëgimisë botërore kulturore dhe natyrore
  Gazeta Zyrtare e RSFJ” 56/74). Konventa është ratifikuar me akt për suksesion nga RSFJ në vitin 1977. 
  http://whc.unesco.org/en/conventiontext 
 • Konventa për tregëti ndërkombëtare e llojeve bimore dhe shtazore të rrezikuara (Uashington)
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 82/99) 
  www.cites.org 
 • Marrëveshja përmbrojtjen elakuriqëvenë Evropë (London, 1991)
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 38/99) 
  http://www.eurobats.org 
 • Amendamenti i Marrëveshjes përmbrojtjen elakuriqëvenë Evropë
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr.13/2002)
  http://www.eurobats.org 
 • Marrëveshja për mbrojtjen e llojeve të zogjëve ujorë migrator afrikano-euroaziatike (Hag)
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 32/99) 
  http://www.unep-aewa.org 

ATMOSFERA 

 • Konventa për ndotjen e largët ndërkufitare të ajrit(Gjenevë, nëntor 1979)
  (“Fleta Zyrtare e RSFJ” 11/86). Konventën e RM-së e ratifikon me akt për suksesion. RM-ja e nënshkroi Konventën më 17.11.1991.
  http://www.unece.org/env/lrtap 
 • Protokolli mbi Konventën për ndotjen e largët ndërkufitare të ajrit(Gjenevë,1979) për financimin afat-gjatë të Programit për bashkëpunim për monitorimin dhe vlerësimin e transmetimit të largët të ndotësve të ajrit në Europë(EMER) (Gjenevë, shtatorë 1984)
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” 24/2010) 
  http://www.unece.org/env/lrtap/emep_h1.html 
 • Protokolli mbi Konventën për ndotjen e largët ndërkufitare të ajrit nga viti 1979 për reduktimin e emisioneve të squfurit ose të transferimit të tyre ndërkufitarë të paktën për 30 %( Helsingu, korrik 1985)
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” 24/2010)
  http://www.unece.org/env/lrtap/sulf_h1.html 
 • Protokolli mbi Konventën për ndotjen e largët ndërkufitare të ajrit nga viti1979 për kontrollin e emisioneve të komponimeve organike të avullueshme apo transmetimit të tyre ndërkufitarë (Gjenevë, nëntor 1991)
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” 24/2010).
  http://www.unece.org/env/lrtap/vola_h1.html 

 

 • Protokolli mbi Konventën për ndotjen e largët ndërkufitare të ajrit nga viti1979 në lidhje me reduktimin e mëtutjeshëm të emisioneve të squfurit (Оsllo, qershor 1994)
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” 24/2010) 
  http://www.unece.org/env/lrtap/fsulf_h1.html  
 • Protokolli mbi Konventën për ndotjen e largët ndërkufitare të ajrit nga viti1979 për substancat ndotëse perzistente organike Аrhus, qershor 1998
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” 135/2010) 
  http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.html 
 • Protokolli mbi Konventën për ndotjen e largët ndërkufitare të ajrit për metalet e rënda nga viti1979 (Аrhus, qershor1998)
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” 135/2010) 
  http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.html 
 • Protokolli mbi Konventën për ndotjen e largët ndërkufitare të ajrit nga viti1979 për reduktimin e acidifikimin, eutrofikimit dhe ozonit tokësor (Geteburg, nëntor 1999)
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” 135/2010) 
  http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html 

 

NDRYSHIMET KLIMATIKE

 • Konventa Kornizë e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike (Nju Jork, Mај)
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 6/97)
  http://unfccc.int/2860.php 

KIMIKATET

 • Konventa e Stokholmit për ndotësit organik të padegraduar
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 17/2004)
  http://chm.pops.int/default.aspx 
 • Konventa e Roterdamit mbi procedurën për marrjen e pëlqimit paraprak për kimikatet e caktuara të rrezikshme dhe pesticidet në qarkullimin ndërkombëtarë (Roterdam, 1998)
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 83/2010) 
  http://www.pic.int 

MBETURINAT

 • Konventa e Bazelit në lidhje me kontrollin ndaj ndotësve ndërkufitarë me mbeturinat e rrezikshme dhe deponimin e tyre
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” 49/97)
  http://www.basel.int 
 • Amandamenti i Konventës së Bazelit për kontrollin e bartjes ndërkufitare të mbeturinave të rrezikshme dhe mënjanimit të tyre dhe Amandamenti i Aneksit 1, Aneksit VIII dhe Aneksit IX (Kiçen, Malezi, 23-27.02.1998)
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 49/2004) 
  http://www.basel.int

TOKA

 • Konventa e Kombeve të Bashkuara për luftën kundër shkretëtirëzimin në vendet që ballafaqohen me thatësirat serioze ose shkretëtirizim, veçanërisht në Afrikë
  Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 13/2002) 
  http://www.unccd.int 

 

FATKEQËSITË INDUSTRIALE

Konventa për pasojat ndërkufitare të fatkeqësive industriale(avaritë)
Ligji i ratifikimit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 19/2010)
http://www.unece.org/env/teia.html