MK – НИ 041

КАРАКТЕРИСТИКИ НА РИБНИОТ ФОНД smile1 logo-re
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци

 

 

 

Последна измена:  февруари 26, 2020