MK – НИ 014

ЗАФАЌАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ smile1 strelki
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Последна измена:  ноември 12, 2018