МК – НИ 011

ПРОЕКЦИИ ЗА ЕМИСИИ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ cloud2 strelki
Дефиниција
Единици
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Обврска за известување
Oпшти мета-податоци
Последна измена:  февруари 26, 2020