MK – НИ 016

СОЗДАВАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД smile2 strelki-p
Дефиниција
Единици
Клучно прашање
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Последна измена:  февруари 26, 2020