МК – НИ 020

НУТРИЕНТИ ВО ВОДИТЕ smile1 logo-re
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за креирање на политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Законска основа
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Последна измена:  февруари 26, 2020