Department of Waste

Department of Waste aims to achieve the goals and priorities in the area of waste deriving from strategic and planning documents participates in the process of full transposition of the EU law in the national legislation, but also at local level and provides high level of integrated waste management in the Republic of Macedonia.

The Department takes part in the issuance of А – integrated environmental permits, replies to requests for access to information of public nature, develops cooperation with units of public nature, develops cooperation with the units of local self-government and non-governmental organization in the domain of waste management and participates regularly in national and international conferences and workshops related to waste management.

The Department has eight employees.

It is composed of four units:

Unit for
hazardous and
historical waste
management
Unit for
waste management
plans and
programmes
Unit for
waste management
registration and
recording
Unit for
special waste
streams
treatment
врши постапно воспоставување на рационална мрежа на капацитети за управување со опасниот отпад, особено преку различни и меѓусебно поврзани задачи на полето на законската регулатива, институционалното зајакнување и организациската поставеност и задачите поврзани со комуникацијата со јавноста и создавачите на отпад и ги одредува активностите и задачите на поединечните инволвирани субјекти во општеството, поставува приоритети на задачите и временски распоред преку проценување на времето за реализација на поединечните задачи и постапки и ги одредува човечките, институционалните и финансиските ресурси потребни за постигнување на поставените општи, посебни и квантитативни цели во делот на санирање на историскиот отпад и управувањето воопшто со опасниот отпад.
врши планирање, подготовка, еваулација и коодринацијаи на спроведувањето на концепциски студии, физибилити студии, студии за оценка на ризиците и други студии и плански документи од областа на управувањето со отпадот, потоа еваулација и следење на планските документи на локално ниво, вршење на мониторинг на постапувачите со отпад, водење на евиденција на создавачи на отпад и  регистри и катастри на создавачите на отпад.
е надлежно за издавње на мислења по однос на барањата за дозволи за постапување со отпад и промет со отпад, барањата за дозволи за основање на депонии, промовирање на хиерархијата во управувувањето со отпадот, водење на кампањи, изготвување на прирачниции и упатства вклучувајчи го и вршењето на управен надзор над правните лица кои имаат дозволи за постапување со отпад и водење евиденција на управувачите и постапувачите со отпадот.
е надлежно имплементација на посебните закони  кои го регулираат постапувањето со отпдот од пакување, отпадните батерии и акумулатори, отпадната електрична и електронска опрема, отпадните масла, отпадните гуми и возилата со завршен век и  презема мерки во однос на постапувањето со овие посебни текови на отпад, водеи  евиденција на создавачите на посебните текови на отпад,  регистри на создавачите на отпад, води кампањи, изготвува прирачници и упатства како и други задачи на техничка помош.