ВОЗДУХ

PDF верзија 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Притисок МК НИ 001 ЕМИСИИ НА СУПСТАНЦИ ШТО ПРЕДИЗВИКУВААТ КИСЕЛОСТ
Притисок МК НИ 002 ЕМИСИИ НА ОЗОНСКИ ПРЕКУРСОРИ
Состојба МК НИ 004 НАДМИНУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ ВО УРБАНИ ПОДРАЧЈА – По мониторинг станица
Состојба Сулфур диоксид (SO2)
Состојба Азот диоксид (NO2)
Состојба Суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)
Состојба Озон (O3)
Притисок МК НИ 050 ЕМИСИЈА НА ОСНОВНИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – ЕМИСИЈА НА АМОНИЈАК (NH3)
Притисок ЕМИСИЈА НА ОСНОВНИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – СУЛФУРНИ ОКСИДИ (SOx)
Притисок ЕМИСИЈА НА ОСНОВНИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – АЗОТНИ ОКСИДИ ИЗРАЗЕНИ КАКО АЗОТ ДИОКСИД (NOx)
Притисок ЕМИСИЈА НА ОСНОВНИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – ЕМИСИЈА НА НЕМЕТАНСКИ ИСПАРЛИВИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА (NMVOC)
Притисок ЕМИСИЈА НА ОСНОВНИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – ЈАГЛЕРОД МОНОКСИД (CO)
Притисок МК НИ 061 ЕМИСИЈА НА ЦВРСТИ ЧЕСТИЧКИ ВКУПНИ СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ (TSP)
Притисок ЕМИСИЈА НА ЦВРСТИ ЧЕСТИЧКИ – ЧЕСТИЧКИ СО ГОЛЕМИНА ДО 10 МИКРОМЕТРИ (PM10)
Притисок ЕМИСИЈА НА ЦВРСТИ ЧЕСТИЧКИ – ЧЕСТИЧКИ СО ГОЛЕМИНА ДО 2,5 МИКРОМЕТРИ (PM2,5)
Притисок МК НИ 062 ЕМИСИЈА НА ТЕШКО РАЗГРАДЛИВИ ОРГАНСКИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – Полициклични ароматични јаглеводороди (PAHs)
Притисок ЕМИСИЈА НА ТЕШКО РАЗГРАДЛИВИ ОРГАНСКИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – Полихлорирани бифенили (PCBs)
Притисок ЕМИСИЈА НА ТЕШКО РАЗГРАДЛИВИ ОРГАНСКИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – диоксини и фурани (PCDD/PCDF)
Притисок МК НИ 063 ЕМИСИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ – ОЛОВО (Pb)
Притисок ЕМИСИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ – КАДМИУМ (Cd)
Притисок ЕМИСИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ – ЖИВА (Hg)
Притисок ЕМИСИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ – Арсен (As)
Притисок ЕМИСИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ – Никел (Ni)