Размена на искуства со ЕУ земјите членки во областа на мониторинг на воздух

razmena

Во периодот од 27-31 август, 2007 год. во Хелсинки, Финска, во рамките на компонента 4 се одржа студиско патување на тема: “Размена на искуства со ЕУ земјите членки во областа на мониторинг на воздух”.

На студиското патување учествуваа 10 експерти од МЖСПП и УХМР. Обуките се одржаа во просториите на Финскиот метеоролошки институт, Финската агенција за животна средина, Институтот за развој на технологијата и Општината на градот Хелсинки.

Стручните лица се здобија со обуки, во различните области, за квалитетот на воздухот како сервисирање и калибрација на инструментите кои се користат за мерење на загадувачките супстанци во воздухот, валидација, обработка и контрола на податоци, мерење на емисии, и примена на модели за оценување на квалитетот на воздухот.

ПРОГРАМА Study tour programme Finland, Helsinki 27-31 August 2007

ПРЕЗЕНТАЦИИ:

FMI Презентации:
-  Акредитирани лаборатории во FMI 
-
  Дизперзионо моделирање  
-
  Дистрибуција на информации за квалитет на воздух во Финска – национален портал 
-
  Фински метеоролошки институт  
GIS алатки за прелименарна проценка 
Информативни системи во FMI  
Испитување на аеросоли  
Испитување на квалитет на воздух  
-
  Мерење на квалитет на воздух во Virolahti EMEP станицата на FMI
Мерни мрежи во Финска, управување со податоци и известување
-  Мониторинг на квалитет на воздух
-  План за контрола на квалитет
-  Прелименарна проценка и зонирање во Финска
Проток на податоци од станици
Тим за моделирање на квалитет на воздух
-  Управување со податоци за квалитет на воздух во Финска
Вовед во упатството за гранични вредности за квалитет на воздух
-  Запознавање со метеоролошките испитувања во FMI
Преглед на идни активности

SYKE Презентации:
Фински институт за животна средина-Структура на управувањето со животната средина
Инвентари на емисии и сценарија во Финска
-  Транспортирање на Директиви за квалитет на воздух во Финска

VTT Презентации:
-  Вовед – Центар за технички испитувања во Финска
Директива за согорување на отпад 2000-76-EC

YTV Презентации:

- План за подготовка и акционен план
Совет на општинската област на Хелсинки