Размена на искуства со ЕУ земјите членки во областа на мониторинг на воздух