Анализа на примероци од воздух со гасна хроматографија