Подготовка на подзаконски акти од областа на  воздухот