ДА ЈА ЗАЧУВАМЕ ШАРА

BANER_Shara

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ за Јавна расправа по Нацрт- Закон за прогласување на дел од Шар Планина за национален парк

СОЦИО-ЕКОНОМСКА СТУДИЈА ЗА ПРЕДЛОГ ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ШАР ПЛАНИНА

1. Нацрт- Извештајот за проценка на влијанието на регулативата
2. Нацрт законот за прогласување дел од Шар Планина за заштитено подрачје во категорија II – Национален парк
3. Propozim-ligji për shpalljen e një pjese të Malit Sharr për park kombëtar

Студија за валoризација на Шар Планина_Усогласена верзија

Зонирање на НП Шар Планина

План за комуникација во процесот на прогласување на Шар Планина за национален парк

Заедничка визија за Шар Планина- Меморандум за соработка со НВО

Студија за валoризација на Шар Планина

Предлoг надвoрешни и внатрешни граници на иднo заштитенo пoдрачје Шар Планина

И З В Е С Т У В А Њ Е за изработка на Нацрт – Закон за прогласување на дел од Шар Планина за заштитено подрачје во категорија II – Национален парк