СОУ “Јосиф Јосифовски”, Гевгелија


Средното училиште  Јосиф Јосифовски од Гевгелија е вклучено во GLOBE програмата од септември 2006 година. Вкупниот број на ученици е околу 1180 кои посетуваат настава од различни профили како на пример: гимназиско образование, угостителско туристичка струка и машинска струка.

Од самиот почеток на имплементирање на програмата па се досега во училиштето се развива се поголема желба за нови осознавања, активности и развој. Првите месеци од вклучувањето се посветија на осмислување на метеоролошката станица, да се обележи просторот за мерната станица, да се намести опремата како и да се обучат учениците. И ќе се започне со редовна работа на протоколите од атмосфера и хидрологија и земјина покривка.

Во спроведување на програмата активно се вклучени три професора и околу 120 ученици.

josif

 Активности на учениците

1.  Атмосфера

2.  Хидрологија

3.  Земјина покривка