ОСУ ”Св. Климент Охридски” Охрид


„Св. Климент Охридски” – Охрид – Средно училиште од Охрид вклучено е во Програмата GLOBE од септември 2006 година. Вкупниот број на ученици е 1539, кои посетуваат настава од различни профили: гимназија и стручно економско образование.

Зградата на училиштето постои еден век. Првата генерација ученици е во 1945/46 година со настава исклучиво на македонски јазик. Училиште со високи едукативни перформанси во кое работат 73 наставници во редовен работен однос.

Од самиот почеток на имплементирање на програмата, во училиштето се развива сe поголема желба за нови осознавања, активности и развој. Првите месеци од вклучувањето се посветија на осмислување на метеоролошката станица, да се обележи просторот за мерната станица, да се намести опремата како и да се обучат учениците.

Досега во Програмата GLOBE активно се вклучени  3 професори и 5 ученика.

Активности на учениците
1.       Атмосфера

2.       Хидрологија

3.       Земјина покривка