ФЗЦ 11 Октомври – А.Д.Куманово

Решение за одземање на А –Дозвола за усогласување со оперативен план, на операторот ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ А.Д Куманово

A – Дозвола за усогласување со оперативен план

А – Нацрт дозвола за усогласување со оперативен план

Апликација за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план за

ФЗЦ “11 Октомври” – А.Д.Куманово

Содржина – ФЗЦ “11 Октомври” – А.Д.Куманово 

Табели -IV Суровини и помошни материјали, други супстанци и енергии или произведени во инсталацијата; V.2 Управување со цврст и течен отпад

Табели -VI.1.1 Емисии од парни котли во атмосферата; VI.1.2 Главни емисии во атмосферата

Табела -VI.1.3 Главни емисии во атмосферата – хемиски карактеристики на емисијата

Табели -VI.1.2 Емисии во површински води; VI.3.1 Испуштање во канализација; VI.4.1 Емисии во почва; VI.5.1 Емисии на бучава – Збирна листа на изворите на бучава; VII.3.1 Квалитет на површинска вода; VII.8.1 Оценка на амбиентална бичава

Табела -IX.1.1 Мониторинг на емисиите и точки на земање на примероци; IX.1.1 Мерни места и мониторинг на животната средина

Цртеж 1

Цртеж 2

ФЗЦ 11 Октомври А.Д.Куманово - Одговор по изнесени забелешки по точки

Содржина на оперативниот план и табела, мириси

ФЗЦ 11 Октомври А.Д.Куманово – ПРИЛОГ кон оперативен и финансиски план

Меморандум за ново решение за систем за отпрашување на цинкова прашина

Понуда од BERG

Податоци за тестирање на танквани резервоари и цевни системи

Битуменизација - Решение за употреба

Цинкара - Решение за употреба

Котларница - Решение за употреба

Гасоводна мрежа - Записник за испитување на цврстина

Садови под притисок - Записник бр.15/06-06

Записник бр.47/03 Б

Записник бр.47/06-04

Записник бр.98/06-04

Записник бр.164

Записник бр.214

Договори за метална и цинкова прашина и полиетиленски отпад

Договор за купопродажба бр.4/06

Договор за купопродажба бр.4/07

Договор за купопродажба бр.5/07

ФЗЦ 11 Октомври А.Д.Куманово – ПРИЛОГ кон аероседименти, подземни води

Резултати од испитување на подземни води