ФЕНИ Индустри (ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци)

А-интегрирана еколошка дозвола

Нацрт А-интегрирана еколошка дозвола

Барање за добивање А-интегрирана еколошка дозвола

Решение за пренос на Измена на А – дозвола за усогласување со оперативен план

Барање за користење на биомаса

Барање за измена на дозвола за усогласување со ОП

Измена на A – Дозвола за усогласување со оперативен план 01.06.2011 (датум на издавање на дозволата 01.06.2011 год.)

Дополнување на БАРАЊЕ за добивање дозвола со оперативен план

Барање од Фени Индустри

Соопштение за јавноста 04.04.2008

Почитувани,

Согласно член 95 став 1, член 141 став 1 и член 134 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/2005, 81/2005, 24/2007), завршена е постапката за издавање на интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план за Фени Индустри.

Одделението за Интегрирано Спречување и Контрола на Загадувањето ве известува дека во преговорите за издавање на А – Дозвола за усогласување со оперативен план , помеѓу МЖСПП како Регулатор и ФЕНИ ИНДУСТРИ како Оператор, постигнат е договор по однос на Оперативниот план предложен од страна на инсталацијата ФЕНИ Индустри, Нацрт Дозволата предложена од страна на регулаторот и условите во Дозволата поставени од тимот за преговори.

Со почит,

Д И Р Е К Т О Р

Миле Јакимовски

Записници од преговорите за добивање дозвола за усогласување со оперативен план помеѓу МЖСПП и ФЕНИ Индустри

Записник бр.1 од Преговори за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план, помеѓу МЖСПП и ФЕНИ Индустри, Четврт состанок , 17.10.2007 год. простории во ФЕНИ Индустри, почеток 12:00 ч.

Записник бр.2 од Преговори за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план, помеѓу МЖСПП и ФЕНИ Индустри, Четврт состанок , 5.11.2007 год. простории во ФЕНИ Индустри, почеток 14:00 ч.

Записник бр.3 од Преговори за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план, помеѓу МЖСПП и ФЕНИ Индустри, Четврт состанок ,12.11.2007 год. простории во ФЕНИ Индустри, почеток 12:00 ч.

Записник бр.4 од Преговори за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план, помеѓу МЖСПП и ФЕНИ Индустри, Четврт состанок , 5.12.2007 год. простории во ФЕНИ Индустри, почеток 12:30 ч.

Записник бр.5 од Преговори за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план, помеѓу МЖСПП и ФЕНИ Индустри, Четврт состанок , 17.12.2007 год. простории во ФЕНИ Индустри, почеток 12:00 ч.

Записник бр.6 од Преговори за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план, помеѓу МЖСПП и ФЕНИ Индустри, Четврт состанок , 08.01.2007 год. простории во ФЕНИ Индустри, почеток 12:00 ч.

Записник бр.7 од Преговори за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план, помеѓу МЖСПП и ФЕНИ Индустри, Четврт состанок , 17.01.2007 год. простории во ФЕНИ Индустри, почеток 12:00 ч.

Барање за продолжување на рокови

Измена на А – Дозвола за усогласување со оперативен план

На 22.04.2008 година издадена е А – Дозвола за усогласување со оперативен план за ФЕНИ Индустри с.Возарци, Кавадарци

A – Дозвола за усогласување со оперативен план

Нацрт А – Интегрирана еколошка дозвола за усогласување со оперативен план за ФЕНИ ИНДУСТРИ – Возарци, Кавадарци

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН - ФЕНИ Индустри, Кавадарци

Дополнување на барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план -