ТГС Технички гасови А.Д.Скопје

А-интегрирана еколошка дозвола, Производна единица Ацетилен, Скопје

А-интегрирана еколошка дозвола производна единица CO2 Егри, Битола

Нацрт А-интегрирана еколошка дозвола производна единица CO2 Егри, Битола

Нацрт А-интегрирана еколошка дозвола Производна единица Ацетилен, Скопје

Барање за обновување на А-ИЕД, производна единица CO2 Егри, Битола

Барање за обновување на А-интегрирана еколошка дозвола, Производна единица Ацетилен, Скопје

Измена на А-Интегрирана еколошка дозвола

Нацрт измена А-интегрирана еколошка дозвола

Барање за дополнување на А-интегрирана еколошка дозвола, Железара

А-Интегрирана еколошка дозвола

Производна единица Ацитилен, Скопје – 805 кб

Производна единица Железара, Скопје – 678 кб

Производна единица Волково, Скопје – 1.08 мб

Производна единица CO2 Егри, Битола – 1.06 мб

НАЦРТ А-Интегрирана еколошка дозвола

Производна единица Ацитилен, Скопје – 776 кб

Производна единица Железара, Скопје – 662 кб

Производна единица Волково, Скопје – 1.08 мб

Производна единица CO2 Егри, Битола

Барање за добивање А- Интегрирана еколошка дозвола

Производна единица Ацитилен, Скопје -18.6 мб

Производна единица Железара, Скопје – 11.3 мб

Производна единица Волково, Скопје

Производна единица CO2 Егри, Битола