ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје – ТОПЛАНА ЗАПАД

Нацрт А-дозвола за усогласување со оперативен план – ТОПЛАНА ЗАПАД

ОБЈАВИ Нацрт А – дозвола за усогласување со ОП Топлана Запад - ВЕЧЕРКОХА

Писмо за промена на субјект

Барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план – ТОПЛАНА ЗАПАД.rar