ОКТА – Рафинерија за нафта, АД – Скопје

Нацрт А-дозвола за усогласување со оперативен план

Барање за добивање А-дозвола за усогласување со оперативен план( дополнета и изменета верзија на Барање бр.11-6131/1 од 28.12.2006 год.)

Прилози кон барањето за добивање А-дозвола за усогласување со оперативен план дополнета и дополнета и изменета верзија на Барање бр.11-6131/1 0д 28.12.2006 год.

Прилог I - Информација за операторот

Прилог II - Опис на инсталација, нејзините технички делови и директно поврзаните активности

Прилог III - Управување и контрола на инсталација

Прилог IV - Суровина, гориво, меѓуфазни и финални производи, помошни флуиди, хемикалии и енергии употребени или произведени во Окта Рафинерија

Прилог V - Ракување со материјалите

Прилог VI - Емисии

Прилог VII - Состојба на локација и влијанието на активноста

Прилог IX - Места на мониторинг и земање на примероци

Прилог XII - Опис на други планирани превентивни мерки

Барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план

ОКТА – Рафинерија за нафта, АД -Скопје

Дополна кон барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план

ОKTA – насловна страна – Прилози кон барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план

Окта – Прилог I        Окта – Прилог II        Окта – Прилог III

Окта – Прилог IV      Окта – Прилог V       Окта – Прилог VI

Окта – Прилог VII     Окта – Прилог IX     Окта – Прилог X

Окта – Прилог XII

AНЕКС кон Прилог I