МАКАЛБ КОМПАНИ-СКОПЈЕ

Б – Дозвола за усогласување со оперативен план

Апликација за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план за Каменолом “ДОБАРСКИ ЖЕДЕН” кој работи во состав на “МАГЉАБ КИФЕР” ЖЕЛИНО

Б-дозвола за усогласување со оперативен план – ИНТЕГРИРАНО СПРЕЧУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЗАГАДУВАЊЕТО

Прилог I - Општи информации

Прилог II - Опис на технички активности

Прилог III - Управување и контрола

Прилог IV - Суровини и помошни материјали и енергии употребени или произведени во инсталацијата

Прилог V - Цврст и течен отпад

Прилог VI - Емисии во атмосферата

Прилог VII - Емисии во површински води и канализација

Прилог VIII - Емисии во почва

Прилог IX - Земјоделски и фармерски активности

Прилог X - Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење

Прилог XI - Точки на мониторинг на емисии и земање на примероци

Прилог XII - Оперативен план

Прилог XIII - Спречување хаварии и реагирање во итни ситуации

Прилог XIV - Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа

Прилог XV - Резиме без технички детали

Топографска карта ЖЕЛИНО

ДОПОЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Договор за деловно техничка-соработка 03-25

Договор за деловно техничка-соработка 03-26

Договор за изведување на рударско-техничкo и технолошки услуги 0801-08

Електростопанство на РМ

Потврда 13-08

Решение Централен регистар на РМ

Локација и атмосферски зони