Г.Д ГРАНИТ А.Д Скопје

Г.Д ‘ГРАНИТ’ А.Д Скопје, ОЕ 01 Битола

A – дозвола за усогласување со оперативен план

Нацрт А – дозвола за усогласување со оперативен план

Додаток I                           Додаток VIII   

Додаток II                          Додаток IX  
Прилог IX          

Додаток III                          Додаток X  

Додаток IV                         Додаток XI   

Додаток V                          Додаток XII  

Додаток VI                         Додаток XIII
Прилог VI       

Додаток VII                        Додаток XIV

 

Г.Д ‘ГРАНИТ’ А.Д Скопје, ОЕ 01 Кичево

Измена на А-интегрирана еколошка дозвола

А – дозвола за усогласување со оперативен план

Додатоци и прилози

Нацрт А – дозвола за усогласување со оперативен план

 

Г.Д ‘ГРАНИТ’ А.Д Скопје, ОЕ 02 Неготино

А – дозвола за усогласување со оперативен план – ИЗМЕНА

A – дозвола за усогласување со оперативен план

А – нацрт дозвола за усогласување со оперативен олан (ИЗМЕНА)

Нацрт А – дозвола за усогласување со оперативен план

ОЕ 02 – НЕГОТИНО

 

Г.Д ‘ГРАНИТ’ А.Д Скопје, ОЕ 03 Охрид

А – дозвола за усогласување со оперативен план

Нацрт А – дозвола за усогласување со оперативен план

ОЕ 03 – ОХРИД

 

Г.Д ‘ГРАНИТ’ А.Д Скопје, ОЕ 09 Лепенец

А-Интегрирана еколошка дозвола

Нацрт А-Интегрирана еколошка дозвола

Барање за добивање на А-Интегрирана еколошка дозвола

А – дозвола за усогласување со оперативен план

Нацрт А – дозвола за усогласување со оперативен план

ОЕ 09 – СКОПЈЕ 

 

Г.Д ‘ГРАНИТ’ А.Д Скопје, ОЕ 11 Делчево

А – дозвола за усогласување со оперативен план 

Нацрт А – дозвола за усогласување со оперативен план

ОЕ 11 – ДЕЛЧЕВО