Zëvendës Ministër e mjedisit jetësor dhe plinifikimit hapsinor

.