Zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

Mr. Jani Makraduli

Zamenik_Jani_Makraduli1

 

 

 

 

 

 

Arsimimi

Universiteti Shën Kirili dhe Metodi

Magjistër i shkencave kompjuterike 1994

Inxhinier elektroteknik i diplomuar 1989

Shkolla Politike për Vetëqeverisje Lokale në Frajburgг

e-akademia e Estonisë

Intensive Prep Course for Certified Project Manager

Përvojë

2001 -    Deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

2002 – 2008         Кооrdinator i grupit të deputetëve

2008 – 2014         Nënkryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë

2008 – 2014         Anëtar i Komisionit për Transport, Lidhje dhe Mjedis, anëtar i Delegacioni IPU

2011 – 2014         Kryetari i Këshillit të Kanalit Parlamentar

2008 – 2011         Kryetari i Komitetit Drejtues të Institutit Parlamentar

2003 – 2006         Kryetari i Komisionit TIK të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë

1990 – 2008         Asistent në Fakultetin Elektroteknik, teknikë kompjuterike

1996 – 2000      Anëtar i Këshillit të Komunës së Qendrës

2015 -                 Themeluesi dhe kryetar i OJQ-së Agjenda Smart

Më tej

Drejtues Ekipi i Strategjisë për Zhvillimin e Shoqërisë Informatike në Republikën e Maqedonisë;

Gjuhë:  Аnglisht

Autor i 34 punimeve shkencore dhe botimeve.

- Krijimi i zgjidhjeve për zhvillimin e qëndrueshëm të energjisë në Maqedoni, Instituti i Progresit 2009

- Water Management and Sustainable Management based on Ground Stations And Satellite Images” – ERBIC 15 CT980107 INCO – Copernicus 2000

Raporti vjetor i punës 22.06.2017-22.06.2018

baner_zamenik

КОNTAKT:

email: J.Makraduli@moepp.gov.mk

Lista anketuese ezëvendësministrit të Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Jani Makraduli linku në KSHPK

Paga neto: 65.900,00 den