Решенија за одобрување на Елаборати за заштита на животната средина

Решенија за одобрување на елаборат за заштита на животна средина за изведување на Инвестициски проект за собирање на отпадни води