Листа на информации од јавен карактер со кои располага МЖСПП

Слободен пристап до информации од јавен карактер
Национални Стратегии
Национални планови
Фисибилити студии
Регистри за постапувачи со отпад
Информации за тековни проекти
Ратификувани Конвенции
Регулатива – национално законодавство
Информации за квалитетот на животната средина
Годишни извештаи за спроведување на Просторните Планови на Република Македонија
Тематски извештаи
Информации за интегрално спречување и контрола на загадувањето (ИСКЗ)
Информации за Студии за оценка на влијание врз животната средина
Информации за активностите во сферата на климатските промени
Индикатори за животна средина
Концесии
Информации за следење на квалитетот на воздухот во Република Македонија
Електронско поднесување барања за добивање дозвола за управување со отпад
Регистар за Испуштање и Пренос на Загадувачи
Контролна листа и информации за такси при издавање дозволи за отпад

Информации за води
Информации за почва