SHPALLJE

SHPALLJE 24.10.2018

Shpallje nr.1 – Për punësimin e tetë përmaruesve në kohë të caktuar në Njësinë projektuese për zbatimin e projektit “Rindërti dhe zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe ndërtimi i stacionit për trajtimin e ujërave të zeza”