Sekretare Shtetërore në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor – Ana Petrovska

Ana Petrovska

Arsimimi: Universiteti Shën Kirili dhe Metodi, Fakulteti i Arkitekturës

Ekspertee vlerësimit të ndikimit ndaj mjedisit jetësor, vlerësimt strategjik dhe menaxheree mbeturinave

Inxhiniere arkitekte e diplomuar

Ghuhë: Аnglisht

Përvojë pune:

1988-1997       Instituti i ndërtimtarisë“Маqedonia”

1997-2002       Ndërmarrja publike për planet hapësinore dhe urbane

2002-2004       ABC Konsalting

2004-2005       DHW

2005-2006       RM

2006-2018     Qendra rajonale e mjedisit jetësor për Evropën Qendrore dhe Lindore

Angazhime më të rëndësishme të punës:

1989-1997     “Studimi për mbrojtjen e lumit Vardar nga ndotja”; 1994-1996, “Lugina e Vardarit – Modelimi i ndotjes në pellgun e lumit Vardar”, Kadastra e ndotësve të Republikës së Maqedonisë.

1997-2002     Plani hapësinor i Republikës së Maqedonisë; Plani hapësinor i zonave të mbrojtura të burimit Rashçe

2002-2004       Studimi i fizibilitetit për menaxhimin rajonal të mbeturinave të ngurta në Maqedoninë Jugperëndimore

2004-2005       Plani kombëtar i menaxhimit të mbeturinave(2006-2012)

2005-2006     Plani kombëtar i zhvillimit (2007-2009), sektori i mjedisit jetësor

2006-2018     Largimi i benzinës së plumbit dhe futja e karburanteve me pjesëmarrje ulta të ulët të squfurit; Strategjia kombëtare e investimeve në mjedis; Dhënia nën koncesion e menaxhimit të Integruar rajonal të mbeturinave (udhëheqëseeprojektit; Qytetet e “Zgjuara” (bashkëkryesueseegrupit punues për furnizimin me energji dhe rrjeteve të “zgjuara” në Bruksel); Efikasiteti Energjetik në industri, etj.

Lista anketuesee sekretares shtetëror në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ana Petrovska linku në KSHPK

Paga neto: 53.465,00 den