МК – НИ 063

ЕМИСИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ – ОЛОВО (Pb) smajli 1 strelki
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за политиката
Оценка
Специфично прашање за политиката
Методологија
Извор за користената методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Последна измена:  мај 8, 2018