МК – НИ 062

ЕМИСИЈА НА ТЕШКО РАЗГРАДЛИВИ ОРГАНСКИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – диоксини и фурани (PCDD/PCDF) smile1 strelki
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за политиката
Оценка
Специфично прашање за политиката
Методологија
Извор за користената методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Последна измена:  февруари 26, 2020