МК – НИ 062

ЕМИСИЈА НА ТЕШКО РАЗГРАДЛИВИ ОРГАНСКИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – Полициклични ароматични јаглеводороди (PAHs) smile1 strelki
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за политиката
Оценка
Специфично прашање за политиката
Методологија
Извор за користената методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Последна измена:  февруари 26, 2020