МК – НИ 065

KОЛИЧИНА НА ОТПАД СОЗДАДЕН ОД ПАКУВАЊЕ smile1 strelki-p
Дефиниција
Единици
Клучно прашање
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Општи мета-податоци
Последна измена:  февруари 26, 2020