MK – НИ 064

KОЛИЧИНА НА СОЗДАДЕНИ ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ smile strelki-p
Дефиниција
Единици
Клучно прашање
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Општи мета-податоци
Последна измена:  март 6, 2018