Известување во врска Измени на Законот за просторно и урбанистичко планирање