ОБЈАВА НА РЕШЕНИЕ кое се дава Согласност на барањето за спроведување на проектот: Пречистителна станица за отпадни води на територијата на Општина Кичево