Информација за одржување јавна расправа по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина од реализација на Националната стратегија за биолошка разновидност со акциски план