Известување за почеток на процесот на подготовка на предлог закон – Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување