Informatë për mbajtjen e Debatit publik për Studimin e vlerësimit të ndikimit ndaj mjedisit jetësor të projektit: Stacioni për pastrimin e ujërave të zeza në territorin e Komunës së Kërçovës