Informatë për mbajtjen e Debatit publik për Studimin e vlerësimit të ndikimit ndaj mjedisit jetësor për projektin: Stacioni për pastrimin e ujërave të zeza në territorin