Јавна расправа за Извештајот за стратегиска оцена на животната средина од реализација на Стратегијата за животна средина и климатски промени (2014-2020) (нацрт)