СООПШТЕНИЕ за да достава на Барања до МЖСПП по електронски пат

Странките кои ќе сакаат да достават Барања до МЖСПП по електронски пат, во периодот од 14 дена во кој важат мерките на Владата во однос на заштита од корона вирусот,  тоа можат да го сторат на официјалната маил адеса: infoeko@moepp.gov.mk.  Истите ќе бидат процесирани како редовно доставени Барања во архива.

Напоменуваме дека Барањата треба да бидат во испратени во еден документ и тоа во pdf формат.