THIRRJE PUBLIKE PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË REDUKTIMIT TË NDOTJES SË AJRIT PËR VITIN 2020

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 i Ligjit për Qeverinë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 dhe 142/2016), Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Sekretariati i Përgjithshëm, shpall

TIRRJE PUBLIKE рër realizimin e Programit për reduktimin e ndotjes së ajrit për vitin 2020

Detajet mbi Thirrjen publike mund t’i gjeni ueb faqen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në linkun në vijim- https://vlada.mk/node/20058