INFORMATË PËR MEDIA 15.01.2020

Në lidhje me nenin 2 të Urdhërit për kufizimin e importit të substancave që e hollojnë shtresën e ozonit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 92/10, 150/12), Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor informon se sasia e importit të substancave,sipas Urdhërittë mësipërm, do të kufizohet në 19670 kg deri në vitin 2020. Importet e substancave në fjalë do të lejohen mbi bazën e parimit kush vjen i pari- shërbehet i pari.