KUMTESË PËR DISPONUESHMËRINË E NJË GRUPI TË RI TË DRAFT-LIGJEVE NË FUSHËN E MENAXHIMIT TË RRJEDHAVE TË VEÇANTA TË MBETURINAVE

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor e informon publikun e interesuar që Draft versionet e ligjeve të reja në fushën e menaxhimit të rrjedhave të veçanta të mbeturinave: Ligji për Përgjegjësinë e Zgjeruar të Prodhuesit për Menaxhimin e Rrjedhave të Veçanta të Mbeturinave,Ligji për Menaxhimin e Paketimit dhe Mbeturinave të Paketimit, Ligji për Menaxhimin e Baterive dhe Akumulatorëve dhe Baterive dhe Akumulatorëve të Përdorura, Ligji për Menaxhimin e Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike dhe Pajisjeve të Përdorura Elektrike dhe Elektronike dhe Ligji për Menaxhimin e Rrjedhave Shtesë të Mbeturinavenë Sistemin e Përgjegjësive të Zgjeruara të Prodhuesit janë në dispozicion në faqen e internetit të Ministrisë në linkun e mëposhtëm, si dhe në Regjistrin e Vetëm Kombëtarë Elektronik të Rregullave të Republikës së Maqedonisë së Veriut (www.ener.gov.mk).

Në mënyrë që të sigurojë qasje dhe pjesëmarrje të publikut gajtë sjelljes së ligjeve të lartpërmendura, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor do të organizojë dy debate publike që do të mbahen më 17.12.2019 në Odën Ekonomikе të RMV-së prеј оrës 13:00 dеri 16:00 dhe më 18.12.2019 prеј оrës 11:00 dеri 15:00 часот në Klubin e Organeve të Administratës Shtetërore.