Соопштение за измена на Уредбата за класификација на површинските води

Почитувани,

Министерството за животна средина и просторно планирање пристапи кон изменување на Уредбата за класификација на површинските води со кои се предлага примената на Уредбата да започне од 1 Јануари 2022 година.

Сите ваши предлози во однос на измената на Уредбата може да ги доставите најдоцна до 5 Декември 2019 година на следната електронска адреса: infoeko@moepp.gov.mk или во архивата на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Контакт лице: Илбер Мирта, раководител на Сектор за води, Управа за животна средина, Министерство за животна средина и просторно планирање.