Соопштение за јавноста 02.10.2019 год.

Министерот за животна средина и просторно планирањедонесе Решение за прогласување на палеонтолошкиот локалитет – Стамер за природна реткост. Решението за прогласување на природната реткост е објавено во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 217 од 21 Октомври 2019 година