Njoftim për tejkalimin e pragut të informacionit

Në pajtim me Dekretin për ndryshimin dhe plotësimin e Dekretit për vlerat kufitare për nivelet dhe llojet e ndotësve në ajrin e ambientit dhe pragjet e alarmimit, afatet për arritjen e vlerave kufitare, margjinat e tolerancës për vlerat kufitare, vlerat e synuara dhe qëllimet afatgjate (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 183 e datës 14.12.2017) e cila përcakton pragun për informimin e grimcave të suspenduara me madhësi deri në 10 mikrometra (tejkalimi i vlerës 100mg/m3gjatë dy ditëve radhazi)dhe parashikimet e motit të marra nga Enti për Çështje Hidrometeorologjike, Ju informojmë se i njëjti është tejkaluar në pikat matëse Miladinovci, Tetovë dhe Kumanovë.

Miladinovci

Tetovë

Kumanovë

28.10.2019

150.65

133.74

130.22

29.10.2019

155.97

155.14

170.32

*Përqendrimet e PM10 shprehen në mg/m3

Rekomandimet për qytetarët gjatë tejkalimit të pragut të informacionit të dhënë nga Grupi Punues Ndër-sektorial i Cilësisë së Ajrit janë postuar në portalin e ajrit http://air.moepp.gov.mk