Јавна расправа по Студија за ОВЖС за Проектот: Експлоатација на техногена минерална суровина (тмс) на локалитет Баш Колиби во општина Велес

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот Кепс Монт Гроуп ДОО од Скопје достави Студија за оцена на влијание врз животната средина за изведување на Проектот: Експлоатација на техногена минерална суровина (тмс) на локалитет Баш Колиби во општина Велес и истата е достапна за увид.

Јавната расправа по Студијата за оцена на влијание врз животната средина за изведување на Проектот: Експлоатација на техногена минерална суровина (тмс) на локалитет Баш Колиби, на територијата на општина Велес ќе се одржи на 17 април 2019 година (среда), во зградата на општина Велес со почеток во 12.00 часот.

Контакт лица:

Инвеститор Кепс Монт Гроуп ДОО-Скопје

Ул. Мајаковски бр. 26 Скопје

Кирил Смоквоски

Тел: 075 254-578

е-пошта:smokva.ks@gmail.com

Министерство за животна средина и просторнио планирање

Плоштад Пресвета Богоридица бр.3, 1000 Скопје

Александар Петковски – Помошник раководител на Сектор за животна    средина

Плоштад Пресвета Богоридица бр.3, 1000 Скопје

Тел: 076455460;

е-пошта: a.petkovski@moepp.gov.mk