Соопштение за јавноста 25.01.2019 год.

(24.01.2019г.) Министерството за животна средина и просторно планирање во врска со информациите за граничните вредности за ложиштата под 1 MW, ја информира јавноста дека граничните вредности при согорување во ложишта до 1 МW се регулирани со член 12 од Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Службен весник 141/2010). Споменатите гранични вредности зависат од типот на горивото кое се користи.

Понатаму, согласно Поглавјето 10 – Надзор и надлежни органи и Поглавјето 12 – Прекршочни санкции од Законот за квалитет на амбиентен воздух, овластените инспектори можат врз основа на утврдени законски или подзаконски повреди при инспекцискиот надзор да изречат глоба, односно да покренат прекршочна постапка до надлежната Комисија за прекршоци при МЖСПП.

Исто така, овластените инспектори при увид треба да утврдат кој тип на гориво се применува, при што треба да се има предвид дека согласно Законот за управување со отпад, строго се забранува неконтролирано горење на опасен отпад. Овластените инспектори можат да покренат прекршочни санкции согласно Член 142Прекршочнисанкциизаотстранувачитенаотпади и Член 134бПрава и обврски за отстранување на неправилностите.

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në lidhje me informacionet për vlerat kufitare për vatrat nën 1 MW, njofton publikun se vlerat kufitaregjatë djegies në vatrat deri në 1 MW janë të rregulluara me nenin 12 të Rregullores për vlerat kufitare për nivelet e lejuara të emisioneve dhe llojevetësubstancave ndotëse në gazrat e mbeturinave dhe avujt që i emetojnë burimet stacionare në ajër. (Gazeta Zyrtare 141/2010). Vlerat kufitare të përmendura varen nga lloji i karburantit të përdorur.

Për më tepër, në përputhje me Kapitullin 10 – Mbikëqyrja dhe organetkompetente dhe Kapitulli 12 – Sanksionet për kundërvajtje nga Ligji për cilësinë e ajrit të ambientit, inspektorët e autorizuar mund të shqiptojnë një gjobë në bazë të shkeljeve ligjore ose nënligjore të vërtetuara gjatë mbikëqyrjes inspektuese, përkatësisht të fillojnë procedurë për kundërvajtje deri te Komisioni për kundërvajtje në MMJPH.

Gjithashtu, inspektorët e autorizuargjatë inspektimit duhet të vërtetojnë se cili lloj i karburantit do të përdoret, duke marrë parasysh se sipas Ligjit për menaxhimin e mbeturinave, është rreptësisht e ndaluar djegia e pakontrolluar e mbeturinave të rrezikshme. Inspektorët e autorizuar mund të iniciojnë sanksione për kundërvajtje në pajtim me nenin 142 – Sanksione për kundërvajtje për grumbulluesit e mbeturinave dhe neni 134b – Të drejtat dhe detyrimet për eliminimin e parregullsive.