Informacion për mbajtjen e debatit publik mbi Raportin për Vlerësimin Strategjik ndaj Mjedisit Jetësor për “Planin Kombëtar të Veprimit për Luftimin e Shkretëtirëzimit në Republikën e Maqedonisë”